Algemene voorwaarden, privacy en rechten

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen en workshops van Take a breath, Dorine Mortelmans en/of vzw De Lange Ezel geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid.
 • Beoefen yoga, ademhalingsoefeningen en meditatie steeds binnen uw fysieke en mentale grenzen en luister naar uw lichaam. De docente Dorine Mortelmans en/of vzw De Lange Ezel kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor blessures, ziektes of overlijden van de cursist voor, tijdens of na de lessen of workshops.
 • Bij twijfel of u in staat bent normale lichamelijke inspanningen, ademhalingsoefeningen of meditatie te verrichten, neem contact op met uw huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als u onder medische behandeling bent, overleg dan met uw arts over het volgen van de les of workshop. Meld blessures, klachten, zwangerschap en psychische kwetsbaarheid altijd aan de docent vóór de workshop of les. Discretie wordt verzekerd.
 • Volg de aanwijzingen van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
 • Bij lichamelijke en/of psychische klachten tijdens de les (pijn, kramp, misselijkheid, angst, …), onderbreekt u de actie en meldt u dit meteen aan de docent.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van uw eigendommen voor, tijdens en na de workshops of lessen.

Betaling bij workshops georganiseerd door Dorine Mortelmans en/of vzw De Lange Ezel.

 • Uw inschrijving is pas geldig na het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier en wanneer het vooropgestelde bedrag op de rekening van vzw De Lange Ezel staat.
 • Een opzegging dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de workshop schriftelijk meegedeeld te worden, tot dan is terugbetaling nog mogelijk. Daarna niet meer.
 • Voor tussentijdse stopzetting geldt geen terugbetaling.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats bij door de cursist gemiste workshops door ziekte of andere redenen. Eventueel kan er wel gekeken worden of u kan aansluiten bij een volgende editie van diezelfde reeks, mits er nog beschikbare plaatsen zijn. Dit is geen garantie.
 • Meld u vóór de workshop af per e-mail, wanneer u niet kan deelnemen.

Annulering

 • In het geval Dorine Mortelmans en/of vzw De Lange Ezel de workshop of les om welke reden dan ook moeten annuleren, kan u ervoor kiezen diezelfde workshop of les op een ander tijdstip in te plannen of een terugbetaling vragen.
 • Dorine Mortelmans en Vzw De Lange Ezel hebben het recht deelname van een cursist te weigeren.

Privacy

Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden en enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Rechten

Alle in het kader van de workshops en lessen gebruikte materialen (o.a. cursusmateriaal, aanpak, werkwijze,…) mogen onder geen enkele vorm worden vermenigvuldigd of aangewend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dorine Mortelmans.

Alle informatie op deze website © Dorine Mortelmans 2021

foto’s © Senne Van Loock

General Terms and conditions, privacy, rights

Own risk and liability

 • Participation in the classes and workshops of Take a breath, Dorine Mortelmans and/or vzw De Lange Ezel is entirely at your own risk.
 • Practice yoga, breathing exercises and meditation within your physical and mental limits and listen to your body. The teacher Dorine Mortelmans and/or vzw De Lange Ezel cannot be held responsible in any way for injuries, illness or death of the participant before, during or after the lessons or workshops.
 • If in doubt whether you are able to perform normal physical exercises, breathing exercises or meditation, contact your doctor and/or treating specialist for advice.
 • If you are under medical treatment, consult with your physician about attending the class or workshop. Always report injuries, complaints, pregnancy and psychological vulnerability to the teacher prior to the workshop or class. Discretion is assured.
 • Follow the teacher’s instructions and ask when something is not clear.
 • In case of physical and/or psychological complaints during the lesson (pain, cramping, nausea, anxiety, …), interrupt the action and report it immediately to the teacher.
 • You are responsible for damage and/or loss of your belongings before, during and after the workshops or lessons.

Payment for workshops organized by Dorine Mortelmans and/or vzw De Lange Ezel.

 • Your registration is only valid after completion and signature of the registration form and when the specified amount is in the account of vzw De Lange Ezel.
 • Cancellations must be made in writing at least 1 month before the start of the workshop. After that no refund is possible.
 • There is no refund for early termination.
 • There will be no refund for missed workshops due to illness or other reasons. However, we can see if you can join a next edition of the same series, provided there are still places available. This is not a guarantee.
 • If you are unable to attend, please cancel by e-mail before the workshop.

Cancellation

 • In the event that Dorine Mortelmans and/or vzw De Lange Ezel have to cancel a workshop or lesson for whatever reason, you can choose to reschedule the same workshop or lesson at another time or ask for a refund.
 • Dorine Mortelmans and vzw De Lange Ezel have the right to refuse participation of a course participant.

Privacy

Your data will not be shared with third parties and will only be used for the purpose for which it was provided.

Rights

All materials used in the context of the workshops and lessons (including course materials, approach, method, …) may not be reproduced or used in any form without prior written permission of Dorine Mortelmans.

all information on this website © Dorine Mortelmans 2021

pictures © Senne Van Loock